Translation

.developers.learn_more_about
Learn more about:
28/170
Context English Catalan State
.developers.host_a_sale
Host A Sale
Organitzeu una oferta
.developers.host_a_sale_description
Promote your games and get more purchases by offering your games at a discounted price for any period of time.
Promocioneu els vostres jocs i obtingueu-ne més compres oferint-los a un preu amb descompte durant un període de temps.
.developers.learn_more
Learn More
Més informació
.developers.browser_game_description
Make money from your browser game by hosting it on <s>itch.io</s>. Your game is embedded in the browser and players can donate any amount they want if they love your game.
Feu diners amb el vostre joc de navegador allotjant-lo a <s>itch.io</s>. El vostre joc s'incrustarà al navegador i els jugadors podran donar l'import que vulguin si els agrada el joc.
.developers.upload_your_game_description
Upload your indie game to <s>itch.io</s> for free. We host your game, along with your game's screenshots and other downloads. Your downloads are always available and always fast.
Pengeu el vostre joc independent a <s>itch.io</s> de manera gratuïta. Allotjarem el vostre joc, juntament amb les captures de pantalla i les altres descàrregues. Les vostres descàrregues sempre estaran disponibles i sempre seran ràpides.
.developers.learn_more_about
Learn more about:
Obtingueu més informació de:
.developers.share_message
itch.io is a simple way to distribute your indie games online for free.
itch.io és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc.
.developers.create_account_or_login
<1>Create an account</1> <em>or</em> <2>Log in</2>
<1>Crea un compte</1> <em>o</em> <2>Inicia la sessió</2>
.developers.upload_or_dashboard
<1>Upload a new game</1> <em>or</em> <2>Go to dashboard</2>
<1>Penja un joc nou</1> <em>o</em> <2>Vés al tauler de control</2>
.developers.design_your_games_page_description
Create a custom page for your game where people buy or download your game. You pick the colors, fonts, images and videos. Because it's your game page you won't find anything on it that you didn't put there.
Creeu una pàgina personalitzada per al vostre joc on la gent compri o descarregui el vostre joc. Podeu triar-ne els colors, la tipografia, les imatges i els vídeos. Com que és la pàgina del vostre joc, no hi trobareu res que no hi hàgiu posat.
.developers.track_your_game_description
Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics covering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
Estigueu al dia de com veu la gent el vostre joc amb analítiques detallades que cobreixen visualitzacions, descàrregues i compres. Voleu fer una promoció? Genereu claus de descàrrega per a donar accés al vostre joc.
Context English Catalan State
.developers.design_your_games_page
Design Your Game's Page
Dissenyeu la pàgina del joc
.developers.design_your_games_page_description
Create a custom page for your game where people buy or download your game. You pick the colors, fonts, images and videos. Because it's your game page you won't find anything on it that you didn't put there.
Creeu una pàgina personalitzada per al vostre joc on la gent compri o descarregui el vostre joc. Podeu triar-ne els colors, la tipografia, les imatges i els vídeos. Com que és la pàgina del vostre joc, no hi trobareu res que no hi hàgiu posat.
.developers.host_a_sale
Host A Sale
Organitzeu una oferta
.developers.host_a_sale_description
Promote your games and get more purchases by offering your games at a discounted price for any period of time.
Promocioneu els vostres jocs i obtingueu-ne més compres oferint-los a un preu amb descompte durant un període de temps.
.developers.learn_more
Learn More
Més informació
.developers.learn_more_about
Learn more about:
Obtingueu més informació de:
.developers.my_dashboard
My dashboard
El meu tauler de control
.developers.page_header
Create a custom page to instantly distribute or sell your indie games
Creeu una pàgina personalitzada per a distribuir o vendre els vostres jocs independents instantàniament
.developers.product_summary1
<s>itch.io</s> is a simple way to distribute your indie games online for free. Upload your game files and screenshots all to one place. Create a customized landing page where your game is the focus.
<s>itch.io</s> és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc. Pengeu els fitxers i les captures de pantalla del vostre joc en un sol lloc. Creeu una pàgina de presentació personalitzada en què el joc sigui el centre d'atenció.
.developers.product_summary2
You can even set a minimum price for your game, giving fans the opportunity to pay what they want for your game.
Fins i tot podeu definir un preu mínim per al vostre joc, tot donant als seguidors l'oportunitat de pagar el que vulguin pel vostre joc.

Loading…

Loading…

Glossary

English Catalan
Learn more Més informació

Source information

Screenshot context
Context
.developers.learn_more_about
Labels
No labels currently set!
Flags
angularjs-format
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/ca.json, string 249